EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Glosar povzetkov

Glosar povzetkov

SUBSIDIARNOST

Načelo subsidiarnosti je opredeljeno v členu 5 Pogodbe o Evropski uniji. Cilj je zagotoviti, da se odločitve sprejemajo čim bližje državljanom in da se izvajajo stalne kontrole, s katerimi se preveri upravičenost ukrepov na ravni EU glede na možnosti, ki so na voljo na nacionalni, regionalni ali lokalni varni.

Predvsem gre za načelo, v skladu s katerim EU (razen če gre za področja, na katerih ima izključno pristojnost) lahko ukrepa samo, če je ta ukrep učinkovitejši od ukrepa na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni.

To načelo je tesno povezano z načelom sorazmernosti, ki zahteva, da ukrepi EU ne smejo prekoračiti tistega, kar je potrebno, da bi se dosegli cilji Pogodb.

K Lizbonski pogodbi sta priložena dva pomembna protokola:

  • Protokol št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov spodbuja vključevanje nacionalnih parlamentov v dejavnosti EU in zahteva, da se jim takoj predložijo dokumenti in predlogi EU, da jih lahko preučijo, še preden Svet sprejme sklep.
  • Protokol št. 2 zahteva, da Komisija upošteva regionalno in lokalno razsežnost vseh osnutkov zakonodajnih aktov ter poda podrobno izjavo o načinu spoštovanja načela subsidiarnosti. Protokol omogoča nacionalnim parlamentom, da nasprotujejo predlogu, če ta krši to načelo; v tem primeru je treba predlog ponovno preučiti, Komisija ga lahko nato bodisi ohrani, spremeni ali umakne, Evropski parlament ali Svet pa ga lahko blokira.

V primeru kršitve načela subsidiarnosti lahko Odbor regij ali države članice EU posredujejo sprejeti akt neposredno Sodišču Evropske unije.

GLEJ TUDI