Accepteren Weigeren

EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Glossarium van samenvattingen

Glossarium van samenvattingen

STRUCTUUR- EN INVESTERINGSFONDSEN

Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) zijn fondsen die samenwerken om economische, sociale en territoriale cohesie te ondersteunen en de doelstellingen van de Europa 2020-strategie van de EU te realiseren om een slimme, duurzame en inclusieve groei te genereren.

Er zijn vijf fondsen:

  • Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO);
  • Europees Sociaal Fonds (ESF);
  • Cohesiefonds (CF);
  • Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo);
  • Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV).

Er zijn drie fondsen die onder het EU-cohesiebeleid vallen: EFRO, ESF en CF. Alle EU-regio's komen in aanmerking voor EFRO- en ESF-financiering, maar alleen minder ontwikkelde regio's komen in aanmerking voor CF-steun. De beschikbare financiering in het kader van het EU-cohesiebeleid voor de periode 2014-2020 bedraagt 351,8 miljard euro.

Twee andere fondsen, het Elfpo (in het kader van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid) (85 miljard euro) en EFMZV (in het kader van het Gemeenschappelijk visserijbeleid) (6,5 miljard euro) zijn speciaal gericht op de behoeften van respectievelijk de plattelandsgebieden en de maritieme regio’s.

Besteding van deze fondsen wordt aangevuld door het Europees Fonds voor strategische investeringen dat in november 2014 is aangekondigd.

Met alle bovengenoemde fondsen wordt de economische, sociale en territoriale cohesie van de EU nagestreefd, zoals vastgesteld in artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 174 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

ZIE OOK