EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Ordlista till sammanfattningarna

Ordlista till sammanfattningarna

STABILITETS- OCH TILLVÄXTPAKTEN

Stabilitets- och tillväxtpakten infördes som en del av den tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen (EMU). Den utformades för att säkerställa att EU-länder bibehöll sunda offentliga finanser efter det att den gemensamma valutan infördes.

Formellt sett utgjordes pakten ursprungligen av en resolution från rådet (antagen 1997) och av två rådsförordningar av den 7 juli 1997 i vilka man fastställer detaljerade tekniska bestämmelser (en om övervakningen av budgetpropositioner och samordningen av ekonomisk politik och en annan om genomförandet av förfarandet vid alltför stora underskott).

Efter diskussioner om hur stabilitets- och tillväxtpakten skulle fungera ändrades de två förordningarna i juni 2005. Tillämpningen var dock svag, vilket resulterade i allvarliga finanspolitiska obalanser i vissa EU-länder. Dessa exponerades i samband med den ekonomiska och finansiella krisen 2008.

Sedan krisen har EU:s ekonomiska styrsystem stärkts genom åtta EU-förordningar och ett internationellt fördrag:

  • Sexpacken (genom vilka ett system infördes för att övervaka en bredare ekonomisk politik så att man kan upptäcka problem som fastighetsbubblor och fallande konkurrenskraft i ett tidigt skede).
  • Tvåpacken (en ny övervakningscykel för euroområdet, där länder - utom de med makroekonomiska anpassningsprogram - lämnar in sina utkast till budgetplaner till kommissionen varje höst).
  • Fördraget om stabilitet, samordning och styrning från 2012 (finanspakten) som inför strängare finansbestämmelser än vad stabilitets- och tillväxtpakten gjorde.

Denna uppsättning åtgärder är nu en integrerad del av den europeiska terminen, nämligen EU:s samordningsmekanism för den ekonomiska politiken.

I januari 2015 utfärdade kommissionen, efter en granskning, detaljerade råd om hur den kommer att tillämpa de befintliga reglerna i stabilitets- och tillväxtpakten för att stärka länken mellan strukturella reformer, investeringar (framför allt mot bakgrund av den nyligen skapade Europeiska fonden för strategiska investeringar) och finansansvar till stöd för sysselsättning och tillväxt.

SE ÄVEN: