Αποδέχομαι Δεν αποδέχομαι

EUR-Lex Πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το έγγραφο αυτό έχει ληφθεί από τον ιστότοπο EUR-Lex

Γλωσσάριο σύνοψης

Γλωσσάριο σύνοψης

ΣΕΝΓΚΕΝ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ)

Με τη συμφωνία Σένγκεν, που υπογράφηκε στις 14 Ιουνίου 1985, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες και το Λουξεμβούργο συμφώνησαν την προοδευτική κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορά τους καθώς και τη θέσπιση καθεστώτος ελεύθερης κυκλοφορίας όλων των υπηκόων των χωρών οι οποίες την έχουν υπογράψει, των άλλων χωρών της ΕΕ ή τρίτων χωρών.

Η σύμβαση Σένγκεν συμπληρώνει τη συμφωνία και καθορίζει τις προϋποθέσεις εφαρμογής και τις εγγυήσεις για την υλοποίηση ενός χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Υπογράφηκε από τις εν λόγω 5 χώρες στις 19 Ιουνίου 1990 και άρχισε να ισχύει από το 1995. Η συμφωνία και η σύμβαση Σένγκεν, καθώς και οι συναφείς συμφωνίες και κανόνες αποτελούν το επονομαζόμενο «κεκτημένο Σένγκεν», το οποίο ενσωματώθηκε στο πλαίσιο της ΕΕ το 1999 και αποτελεί ενωσιακή νομοθεσία.

Οι 22 από τις 28 χώρες της ΕΕ απαρτίζουν τον χώρο Σένγκεν. Η Βουλγαρία, η Κροατία, η Κύπρος και η Ρουμανία θα προσχωρήσουν στον χώρο εν καιρώ. Η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτουν ρήτρες αυτοεξαίρεσης και διατηρούν τους ελέγχους στα σύνορά τους. Τέσσερις ακόμα χώρες, η Ελβετία, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία συμμετέχουν επίσης στον χώρο Σένγκεν.

Οι υποψήφιες για προσχώρηση χώρες πρέπει να έχουν αποδεχθεί πλήρως το κεκτημένο Σένγκεν κατά την ένταξή τους. Ωστόσο, ο έλεγχος στα εσωτερικά σύνορα αίρεται (με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου) μόνο εφόσον έχει αξιολογηθεί από την Επιτροπή και εμπειρογνώμονες των χωρών της ΕΕ ότι έχουν ληφθεί όλα τα συνοδευτικά μέτρα που επιτρέπουν την άρση του ελέγχου των εσωτερικών συνόρων.

ΒΛ. ΕΠΙΣΗΣ: