EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Glosár súhrnov

Glosár súhrnov

PRÁVNY ŠTÁT

Podľa článku 2 Zmluvy o Európskej únii je právny štát jednou zo základných hodnôt EÚ. Ide o myšlienku, podľa ktorej sa EÚ ako taká i všetky krajiny EÚ riadia súborom právnych predpisov (zákonné kódexy a postupy), ktoré sú prijaté na základe stanovených postupov, a nie podľa individuálneho úsudku ani na základe rozhodnutí v konkrétnych prípadoch.

Právny štát sa vyznačuje fungujúcou demokraciou a dodržiavaním ľudských práv vrátane osôb patriacich k menšinám, pričom predstavuje jedno z politických kritérií, ktoré musia spĺňať krajiny, keď si želajú pripojiť sa k EÚ.

EÚ dospela k záveru, že na úrovni EÚ je potrebný nástroj na riešenie systémových hrozieb pre právny štát v krajinách EÚ, a preto v roku 2014 prijala „rámec právneho štátu“. V prípade porušenia práva EÚ by sa uplatnil článok 7 Zmluvy o Európskej únii. V najvážnejšom prípade by boli pozastavené hlasovacie práva krajiny EÚ, pokiaľ by porušovanie hodnôt EÚ bolo z jej strany „závažné a nepretržité“.

POZRI AJ