EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Обратно към началната страница на EUR-Lex

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Речник към резюметата

Речник към резюметата

ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА

Съгласно член 2 от Договора за Европейския съюз върховенството на закона е една от основните ценности на ЕС. То представлява идеята, че ЕС и всички държави от ЕС се управляват от законодателство (правни кодекси и процеси), прието с установени процедури, а не с решения по лично усмотрение и за конкретни случаи.

Заедно с функциониращата демокрация и спазването на човешките права, включително правата на лицата, принадлежащи към малцинства, върховенството на закона е един от политическите критерии, на който трябва да отговарят държавите, които желаят да се присъединят към ЕС.

След като достигна до заключението, че е необходим инструмент на равнище ЕС, който да се справя със системните заплахи за върховенството на закона в държавите от ЕС, Европейската комисия прие „рамка за върховенството на закона“ през 2014 г. При нарушаване на правото на ЕС се задейства процедура по член 7 от Договора за Европейския съюз. Най-строгото наказание в случай на „сериозно и продължително“ погазване на ценностите на ЕС от страна на дадена държава от ЕС е преустановяването на нейните права за гласуване.

ВЖ. СЪЩО: