EUR-Lex Prieiga prie Europos Sąjungos teisės

Grįžti į „EUR-Lex“ pradžios puslapį

Šis dokumentas gautas iš interneto svetainės „EUR-Lex“

Santraukų glosarijus

Santraukų glosarijus

KVALIFIKUOTA BALSŲ DAUGUMA

Kvalifikuota balsų dauguma - tai balsų skaičius, kurį reikia surinkti balsuojant Taryboje, kad sprendimas būtų priimtas svarstant klausimus pagal Europos Sąjungos sutarties 16 straipsnį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 238 straipsnį. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą Taryba sprendžia kvalifikuota balsų dauguma, kai sprendimas priimamas bendrai su Parlamentu.

2014 m. lapkričio 1 d. įvesta nauja kvalifikuotos balsų daugumos procedūra - dvigubos daugumos taisyklė. Tai reiškia, kad, Tarybai balsuojant dėl Komisijos arba ES vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymo, kvalifikuota balsų dauguma pasiekiama, jei įvykdomos šios dvi sąlygos:

  • už pasiūlymą balsuoja 55 % ES šalių, t. y. 16-a iš 28-ių;
  • pasiūlymą remia šalys, kurios sudaro ne mažiau kaip 65 % visų ES gyventojų.

Tarybai balsuojant dėl pasiūlymo, kurį pateikė ne Komisija ir ne ES vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai, sprendimas priimamas, jei:

  • už pasiūlymą balsuoja 72 % ES šalių ir
  • jos atstovauja ne mažiau kaip 65 % ES gyventojų.

Iki 2017 m. kovo 31 d. bet kuri ES šalis gali prašyti priimti sprendimą pagal taisykles, galiojusias iki 2014 m. lapkričio 1 d. (t. y. pagal Nicos sutartyje nustatytas taisykles).

TAIP PAT ŽR.