EUR-Lex Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

Tagasi EUR-Lexi avalehele

See dokument on väljavõte EUR-Lexi veebisaidilt.

Kokkuvõtete sõnastik

Kokkuvõtete sõnastik

KVALIFITSEERITUD HÄÄLTEENAMUS

Kvalifitseeritud häälteenamus on häälte arv, mis on vajalik nõukogus Euroopa Liidu lepingu artikli 16 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 238 alusel arutletavas küsimuses otsuse vastuvõtmiseks. Seadusandliku tavamenetluse raames teeb nõukogu otsuse kvalifitseeritud häälteenamuse alusel koos Euroopa Parlamendiga.

1. novembrist 2014 viidi sisse kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamise uus topelthäälteenamuse menetlus. Kui nõukogu teeb otsuse komisjoni või liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepaneku põhjal, siis vastavalt sellele määratletakse kvalifitseeritud häälteenamust kahe järgmise tingimuse täitmise alusel:

  • poolt hääletab vähemalt 55% ELi riikidest (16 riiki 28-st) ja
  • ettepaneku poolt hääletavate riikide elanike arv moodustab vähemalt 65% liidu rahvastikust.

Kui nõukogu ei tee otsust komisjoni ega liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepaneku põhjal, tehakse otsus, kui:

  • poolt hääletab vähemalt 72% ELi riikidest ja
  • need moodustavad vähemalt 65% liidu rahvastikust.

Kuni 31. märtsini 2017 võivad kõik ELi riigid taotleda otsuse tegemist vastavalt 1. novembrini 2014 kehtinud korrale (st vastavalt Nice’i lepingu määratlusele).

VT KA