Accepteren Weigeren

EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Glossarium van samenvattingen

Glossarium van samenvattingen

EVENREDIGHEIDSBEGINSEL

Net zoals het subsidiariteitsbeginsel regelt het evenredigheidsbeginsel de uitoefening van de bevoegdheden door de Europese Unie. Het is bedoeld om duidelijke grenzen af te bakenen voor het optreden van EU-instellingen. Krachtens dit beginsel moeten activiteiten van de EU beperkt blijven tot wat nodig is om de doelstellingen van de Verdragen te bereiken. De omvang en de vorm van het optreden moeten met andere woorden in verhouding staan tot het nagestreefde doel.

Het evenredigheidsbeginsel is omschreven in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. De criteria voor de toepassing ervan zijn vastgesteld in het aan de Verdragen gehechte Protocol (nr. 2) betreffende de toepassing van het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel.

ZIE OOK