Akceptuj Nie akceptuj

EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

Powrót na stronę główną portalu EUR-Lex

Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex

Glosariusz streszczeń

Glosariusz streszczeń

ZASADA OSTROŻNOŚCI

Zamysł zasady ostrożności został po raz pierwszy przedstawiony w komunikacie Komisji Europejskiej przyjętym w lutym 2000 r., w którym opisano koncepcję i przewidziano sposoby jej wdrażania.

Zasadę ostrożności reguluje artykuł 191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Odnosi się ona do podejścia do zarządzania ryzykiem w przypadkach, gdy istnieje możliwość, że dana polityka lub dane działanie będą szkodliwe dla społeczeństwa lub środowiska, jednakże w sprawie problemu nie osiągnięto jeszcze konsensusu naukowego. W takiej sytuacji realizacja tego typu polityki lub działania powinna zostać wstrzymana. W momencie pojawienia się nowych danych naukowych należy poddać sytuację ponownej ocenie.

Zasadę ostrożności stosuje się wyłącznie w przypadku potencjalnego zagrożenia i nigdy nie stanowi ona uzasadnienia dla arbitralnych decyzji.

Ramy regulacyjne dotyczące substancji chemicznych UE (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 - znane pod nazwą REACH) opierają się na zasadzie ostrożności, co ma też miejsce w przypadku ogólnego prawa żywnościowego UE (rozporządzenie (WE) nr 178/2002).

ZOBACZ TEŻ: