EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Glosár súhrnov

Glosár súhrnov

POLICAJNÁ A SÚDNA SPOLUPRÁCA V TRESTNÝCH VECIACH

Cieľom policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti je zaistiť vysokú úroveň bezpečnosti pre občanov Európskej únie prostredníctvom predchádzania trestnej činnosti, rasizmu a xenofóbii a ich odstraňovania. Venuje sa jej hlava V Zmluvy o fungovaní Európskej únie (kapitoly I, IV a V).

Policajná a súdna spolupráca EÚ v trestných veciach má tri formy:

  • spolupráca medzi vnútroštátnymi policajnými zbormi;
  • spolupráca medzi vnútroštátnymi správami (najmä colných orgánov);
  • spolupráca medzi vnútroštátnymi súdnymi orgánmi.

Spolupráca sa vykonáva pomocou agentúr EÚ, ako je Eurojust, Europol a Európska justičná sieť.

Spolupráca medzi súdmi sa vykonáva prevažne prostredníctvom mechanizmu, ktorý sa nazýva vzájomné uznávanie rozsudkov a súdnych rozhodnutí (napr. v  oblasti zadržania a presunu väzňov európsky zatýkací rozkaz, európsky vyšetrovací príkaz, konfiškácia a zmrazenie aktív a finančné pokuty).

POZRI AJ