EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Обратно към началната страница на EUR-Lex

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Речник към резюметата

Речник към резюметата

ПОЛИЦЕЙСКО И СЪДЕБНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ

Целта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси в рамките на пространството на свобода, сигурност и правосъдие (ПССП) е да осигури висока степен на безопасност за гражданите на Европейския съюз (ЕС) чрез предотвратяване и борба с престъпността, расизма и ксенофобията. То се разглежда в дял V от Договора за функционирането на Европейския съюз (глави I, IV и V).

Полицейско и съдебно сътрудничество в ЕС по наказателноправни въпроси приема три форми:

  • сътрудничество между националните полицейски сили;
  • сътрудничество между националните администрации (по-специално митническите служби);
  • сътрудничество между националните съдебни органи.

Сътрудничеството се реализира с помощта на агенции на ЕС като Евроюст, Европол и Европейската съдебна мрежа.

Сътрудничеството между съдебните органи се извършва основно чрез механизъм, наречен взаимно признаване на присъдите и съдебните решения (например в областта на задържането и прехвърлянето на затворници, Европейската заповед за арест, Европейска заповед за разследване, конфискуването и замразяването на активи и финансови санкции).

ВЖ. СЪЩО: