EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Kopsavilkumu glosārijs

Kopsavilkumu glosārijs

TIESU IESTĀŽU SADARBĪBA CIVILLIETĀS

Pilnvērtīgā Eiropas tiesiskuma telpā indivīdiem un uzņēmumiem jāspēj brīvi īstenot savas tiesības. Tiesu iestāžu sadarbības civillietās galvenais mērķis ir uzlabot sadarbību starp ES valstu iestādēm, lai novērstu jebkādus šķēršļus, kas izriet no dažādu tiesu un administratīvo sistēmu nesaderības (ārvalstu spriedumu savstarpēja atzīšana un izpilde, tiesu iestāžu pieejamība un valstu tiesību aktu saskaņošana).

1993. gadā Māstrihtas līguma VI sadaļā tika noteikta tiesu iestāžu sadarbība civillietās. Amsterdamas līgumā tiesu iestāžu sadarbība civillietās tika pārcelta uz Eiropas Komisijas līguma IV sadaļas (65. pants), tādējādi padarot to par Kopienas kompetenci un iekļaujot brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (BDTT).

Savukārt Tamperes Eiropadome (1999. gada oktobris) spriedumu savstarpējās atzīšanas principu padarīja par tiesu iestāžu sadarbības patieso stūrakmeni Eiropas Savienībā gan civillietās, gan krimināllietās.

2009. gada decembrī stājoties spēkā Lisabonas līgumam, tiesu iestāžu sadarbība civillietās kopā ar citiem brīvības, drošības un tiesiskuma telpas aspektiem tika pārcelta uz Līguma par Eiropas Savienības darbību V sadaļu. Kopš tā laika lēmumi šajā jomā tiek pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, izņemot jautājumus par ģimenes lietu tiesībām.

2014. gadā Eiropas Komisija iesniedza paziņojumu, nosakot politikas prioritātes attiecībā uz turpmāku virzību uz pilnvērtīgi funkcionējošu kopīgu Eiropas tiesiskuma telpu, kuras pamatā ir uzticēšanās, mobilitāte un izaugsme, lai to izveidotu līdz 2020. gadam.

SKATĪT ARĪ