EUR-Lex Prieiga prie Europos Sąjungos teisės

Grįžti į „EUR-Lex“ pradžios puslapį

Šis dokumentas gautas iš interneto svetainės „EUR-Lex“

Santraukų glosarijus

Santraukų glosarijus

TEISMINIS BENDRADARBIAVIMAS CIVILINĖSE BYLOSE

Tikroje Europos teisingumo erdvėje asmenys ir įmonės turėtų galėti naudotis visomis savo teisėmis. Pagrindinis teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose tikslas - gerinti ES šalių institucijų bendradarbiavimą, kad būtų pašalintos visos kliūtys, kylančios dėl įvairių teisės ir administracinių sistemų nesuderinamumo (užsienio teismo sprendimų tarpusavio pripažinimas ir vykdymas, teisė kreiptis į teismą ir nacionalinių teisės aktų suderinimas).

1993 m. teisminis bendradarbiavimas civilinėse bylose buvo įtrauktas į Mastrichto sutarties VI antraštinę dalį. Amsterdamo sutartimi teisminis bendradarbiavimas civilinėse bylose perkeltas į EB Europos bendrijos sutarties IV antraštinę dalį (65 straipsnį), taip jį subendruomenant ir įtraukiant į laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę.

Tamperės Europos Vadovų Taryba (1999 m. spalio mėn.) nustatė teismo sprendimų tarpusavio pripažinimo principą kertiniu teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir baudžiamosiose bylose akmeniu ES.

2009 m. gruodžio mėn. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, teisminis bendradarbiavimas civilinėse bylose kartu su visais kitais laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės aspektais buvo perkeltas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo V antraštinę dalį. Nuo tada sprendimai šioje srityje priimami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, išskyrus su šeimos teise susijusius klausimus.

2014 m. Europos Komisija pristatė komunikatą, kuriame nustatomi politikos prioritetai, kurių reikia laikytis siekiant tolesnės pažangos kuriant visapusiškai veikiančią bendrąją Europos teisingumo erdvę, orientuotą į pasitikėjimo didinimą ir judumo bei augimo skatinimą iki 2020 m.

TAIP PAT ŽR.