EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Обратно към началната страница на EUR-Lex

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Речник към резюметата

Речник към резюметата

СЪДЕБНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

В уникалното европейско пространство на правосъдието индивидите и предприятията следва да бъдат свободни да упражняват пълноценно своите права. Основната цел на съдебното сътрудничество по граждански въпроси е да се подобри сътрудничеството между органите на държавите от ЕС, за да се елиминират всички пречки, произтичащи от несъвместимостта между различните съдебни и административни системи (взаимно признаване и прилагане на чуждестранни съдебни решения, достъп до правосъдие и хармонизиране на национално законодателство).

През 1993 г. Договорът от Маастрихт включи съдебното сътрудничество по граждански въпроси в своя дял VI. Договорът от Амстердам прехвърли съдебното сътрудничество по граждански въпроси в дял IV от Договора за ЕО (чл. 65) като по този начин го постави в „общностен“ режим и го приобщи към пространство на свобода, сигурност и правосъдие (ПССП).

Европейският съвет в Тампере (октомври 1999 г.) превърна принципа на взаимно признаване на съдебните решения в истинския крайъгълен камък на съдебното сътрудничество както по граждански, така и по наказателни въпроси в рамките на ЕС.

С влизането в сила на Договора от Лисабон през 2009 г. съдебното сътрудничество по граждански въпроси премина към дял V от Договора за функционирането на Европейския съюз заедно с всички останали аспекти на ПССП. Оттогава насам решенията в тази област се вземат в съответствие с обикновената законодателна процедура с изключение на въпросите, свързани със семейно право.

През 2014 г. Европейската комисия представи съобщение за определяне на политическите приоритети по отношение на постигането на по-нататъшен напредък за едно общо европейско пространство на правосъдието, базирано на доверие, мобилност и растеж, до 2020 г.

ВЖ. СЪЩО: