EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Glosár súhrnov

Glosár súhrnov

HUMANITÁRNA POMOC

Európska únia a 28 krajín EÚ (1) sú hlavným poskytovateľom humanitárnej pomoci vo svete.

Cieľom Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu (ECHO) je zachrániť a ochrániť život a zabrániť a zmierniť ľudské utrpenie a zabezpečiť integritu a dôstojnosť obyvateľov mimo EÚ, ktorých postihli prírodné katastrofy a krízy spôsobené ľuďmi. K jeho mandátu patrí aj znižovanie rizík a pripravenosť na katastrofy.

Opatrenia ECHO sa vykonávajú na základe potrieb v súlade s medzinárodnými právnymi predpismi a medzinárodnými humanitárnymi zásadami (ľudskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti), ktoré sú zakotvené v Európskom konsenze o humanitárnej pomoci. Pomoc financovaná EÚ sa vykonáva v spolupráci s medzinárodnými organizáciami (ako sú agentúry OSN alebo medzinárodná zložka Červeného kríža/Červeného polmesiaca), humanitárnymi mimovládnymi organizáciami alebo špecializovanými agentúrami krajín EÚ. Pomoc sa vzťahuje na oblasti, ako sú potraviny a výživa, prístrešie, zdravie, voda a hygiena.

V článku 214 Zmluvy o fungovaní EÚ sa vytvoril základ pre Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc, ktorým sa zabezpečujú príležitosti pre dobrovoľníkov zapojiť sa do humanitárnej pomoci.

POZRI AJ(1) Spojené kráľovstvo vystupuje z Európskej únie a od 1. februára 2020 je treťou krajinou (krajinou mimo EÚ).