EUR-Lex Prieiga prie Europos Sąjungos teisės

Grįžti į „EUR-Lex“ pradžios puslapį

Šis dokumentas gautas iš interneto svetainės „EUR-Lex“

Santraukų glosarijus

Santraukų glosarijus

HUMANITARINĖ PAGALBA

Europos Sąjunga ir 28 ES šalys (1) yra pagrindinės humanitarinės pagalbos teikėjos pasaulyje.

Europos Komisijos humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos generalinis direktoratas (toliau - ECHO) siekia gelbėti ir išsaugoti gyvybę, užkirsti kelią žmonių kančiai ir ją palengvinti, saugoti žmonių, kurie gyvena už ES ribų ir kurie nukentėjo nuo stichinių nelaimių ir žmogaus sukeltų krizių, garbę ir orumą. Jo įgaliojimai taip pat apima rizikos mažinimą ir parengtį stichinėms nelaimėms.

ECHO veiksmai yra vykdomi atsižvelgiant į poreikius ir laikantis tarptautinės teisės bei tarptautinių humanitarinių principų (humaniškumas, nešališkumas, neutralumas ir nepriklausomumas), įtvirtintų Europos konsensuse dėl humanitarinės pagalbos. ES finansuojama pagalba teikiama bendradarbiaujant su tarptautinėmis organizacijomis (kaip antai Jungtinių Tautų agentūromis arba Tarptautiniu Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimo), humanitarinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis ar ES šalių specialiomis agentūromis. Pagalba apima įvairias sritis, įskaitant maistą ir mitybą, pastogę, sveikatą, vandenį ir sanitariją.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 214 straipsnis sudaro Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpuso teisinį pagrindą. Šis korpusas leidžia savanoriams dalyvauti teikiant humanitarinę pagalbą.

TAIP PAT ŽR.(1) Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė išstoja iš Europos Sąjungos ir tampa trečiąja šalimi (ne ES šalimi).