Accepter Afvis

EUR-Lex Adgang til EU-lovgivningen

Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Ordliste til resuméer

Humanitær bistand

Den Europæiske Union og de 28 EU-lande er verdens førende humanitære bistandsyder.

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Humanitær Bistand og Civilbeskyttelse (ECHO) har til formål at beskytte og bevare liv, forebygge og lindre menneskelig lidelse og beskytte integriteten og værdigheden hos befolkninger uden for EU, der er ramt af naturkatastrofer og menneskeskabte kriser. Dets mandat omfatter også risikoreduktion og katastrofeberedskab.

ECHO's aktioner er behovsbaserede og gennemføres i overensstemmelse med folkeretten og de internationale humanitære principper (menneskelighed, upartiskhed, neutralitet og uafhængighed), som er nedfældet i den europæiske konsensus om humanitær bistand. EU-finansieret bistand gennemføres i partnerskaber med internationale organisationer (såsom FN-organer eller den internationale del af Røde Kors-Røde Halvmåne), humanitære ikkestatslige organisationer eller specialiserede agenturer i EU-landene. Støtte dækker områder som mad og ernæring, husly, sundhed, vand og sanitet.

Artikel 214 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skabte grundlag for et frivilligt europæisk korps for humanitær bistand, som giver frivillige muligheder for at engagere sig i humanitær bistand.