EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Ordlista till sammanfattningarna

Ordlista till sammanfattningarna

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Termen ”grundläggande rättigheter” används i ett konstitutionellt sammanhang i Europeiska unionen (EU) för att uttrycka begreppet ”mänskliga rättigheter”, som är den term som används i internationell lagstiftning.

Respekt för mänskliga rättigheter och mänsklig värdighet är en av EU:s grundläggande värderingar. Tillsammans med principerna om frihet, demokrati, jämlikhet och rättsstatsprincipen styr den EU:s handlingar både inom och utanför dess gränser.

Åtgärderna på det här området är främst inriktade på

  • att bekämpa diskriminering, rasism och främlingsfientlighet,
  • att skydda sårbara grupper såsom barn, kvinnor och minoriteter.

Stadgan om de grundläggande rättigheterna är en beskrivning i ett enda dokument av de grundläggande rättigheter som skyddas i EU. Den gäller för EU:s institutioner, underställt subsidiaritetsprincipen, och kan inte utöka de befogenheter och uppgifter som åläggs dem i fördragen. Den gäller även EU-länderna när de inför EU-lagstiftningen.

Stadgan bygger på Europeiska rådets konvention om de mänskliga rättigheterna. Den kungjordes år 2000 och blev juridiskt bindande för EU när Lissabonfördraget trädde i kraft i december 2009.

SE ÄVEN: