EUR-Lex Acces la dreptul Uniunii Europene

Înapoi la prima pagină EUR-Lex

Acest document este un extras de pe site-ul EUR-Lex

Glosarul sintezelor

Glosarul sintezelor

PROCEDURA APLICABILĂ DEFICITELOR EXCESIVE (PDE)

Scopul procedurii de deficit excesiv (PDE) este ca țările UE să corecteze nivelurile de deficit excesiv și/sau datorii. Comisia Europeană poate iniția o PDE împotriva unei țări din UE care nu respectă una dintre cele două reguli de mai jos din Pactul de stabilitate și creștere (PSC):

  • încălcarea sau riscul de a încălca pragul de deficit de 3% din PIB; sau
  • după ce a încălcat regula datoriei, având un nivel al datoriei publice peste 60% din PIB, care nu se diminuează într-un ritm satisfăcător - aceasta înseamnă că diferența dintre nivelul datoriei unei țări și referința de 60% trebuie redusă anual cu o douăzecime (în medie în decursul a trei ani).

PSC este un ansamblu de norme care reglementează coordonarea politicilor fiscale ale țărilor UE. Obiectivul acestuia este de a proteja soliditatea finanțelor publice și are două componente:

  • o componentă preventivă care asigură că politica fiscală a țărilor UE se desfășoară într-o manieră durabilă;
  • o componentă corectivă care prevede măsurile pe care ar trebui să le ia țările în cazul în care se consideră că au o datorie publică sau un deficit de buget excesiv.

PDE este guvernată de articolul 126 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și stă la baza componentei corective a PSC a UE.

În luna aprilie a fiecărui an, țările din zona euro transmit Comisiei și Consiliului programe de stabilitate, iar țările din afara zonei euro transmit acelorași instituții programe de convergență. Un program de stabilitate sau de convergență trebuie să includă obiectivul bugetar pe termen mediu al țării respective, precum și informații privind modul în care va fi realizat acesta. De asemenea, acesta conține o analiză a efectelor pe care le-ar putea avea asupra poziției fiscale a țării modificările ipotezelor economice principale aflate la baza programului.

Programele sunt examinate de Comisie. Dacă nu sunt întrunite criteriile, Consiliul inițiază o PDE pe baza recomandărilor Comisiei.

PDE impune țării în cauză să prezinte un plan cu măsurile și politicile corective pe care le va aplica, precum și termenele pentru realizarea acestora. Țările din zona euro care nu respectă recomandările pot fi amendate.

A SE VEDEA, DE ASEMENEA: