Sprejmi Ne sprejmem

EUR-Lex Dostop do prava EU

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Glosar povzetkov

Glosar povzetkov

EVROPSKO JAVNO TOŽILSTVO

Po členu 86 Pogodbe o delovanju Evropske unije lahko Evropska unija ustanovi Evropsko javno tožilstvo.

Tožilstvo bi bilo neodvisni organ EU, odgovoren za preiskavo in pregon storilcev in sostorilcev kršitev, ki vplivajo na finančne interese Unije, zlasti goljufije.

Z lastnimi pristojnostmi in pooblastili bi Evropsko javno tožilstvo tudi s pomočjo Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) in Eurojusta bistveno izboljšalo sedanja prizadevanja na nacionalnih ravneh.

Komisija je predlog za ustanovitev Evropskega javnega tožilstva podala leta 2013. Štirinajst domov nacionalnih parlamentov v enajstih državah EU je izrazilo zadržke glede subsidiarnosti. Po natančni preučitvi predloga je Komisija zaključila, da predlog ustreza načelu subsidiarnosti.

Pogajanja o predlogu trenutno še potekajo.

GLEJTE TUDI