EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Glosár súhrnov

Glosár súhrnov

EURÓPSKY PARLAMENT

Európsky parlament (EP) je jediným priamo voleným orgánom EÚ a jedno z najväčších demokratických zoskupení na svete. Jeho 751 poslancov zastupuje 500 miliónov občanov EÚ. Volia ich voliči z 28 krajín EÚ (1) každých 5 rokov. Ich zástupcovia sa nazývajú poslanci Európskeho parlamentu.

Po voľbách do Európskeho parlament (EP) v roku 2014 s volebnou účasťou len 42,54 % sa poslanecké miesta rozdelili medzi 8 rozličných parlamentných skupín PPE - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany, S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente, EKR - Európski konzervatívci a reformisti, ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu, Zelení/EFA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia, GUE/NGL - Európska zjednotená ľavica/Severská zelená ľavica, EFDD - Skupina Európa slobody a priamej demokracie a NI - nezaradení poslanci - poslanci, ktorí nepatria do žiadnej politickej skupiny.

Počet poslancov na krajinu sa stanovuje jednomyseľným rozhodnutím Európskej rady prijatým na návrh EP. Žiadna krajina nemá menej ako 6 alebo viac ako 96 poslancov. Rakúsko: 18, Belgicko: 21, Bulharsko: 17, Chorvátsko: 11, Cyprus: 6, Česká republika: 21, Dánsko: 13, Estónsko: 6, Fínsko: 13, Francúzsko: 74, Nemecko: 96, Grécko; 21, Maďarsko: 21, Írsko: 11, Taliansko: 73, Lotyšsko: 8, Litva: 11, Luxembursko: 6, Malta: 6, Holandsko: 26, Poľsko: 51, Portugalsko: 21, Rumunsko: 32, Slovensko: 13, Slovinsko: 8, Španielsko: 54, Švédsko: 20, Spojené kráľovstvo (1): 73.

Hlavnými funkciami EP sú:

  • legislatívna právomoc: EP je teraz spoluzákonodarcom. Pri väčšine právnych aktov sa o legislatívnu právomoc delí s Radou prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu.
  • rozpočtová právomoc: EP sa o rozpočtové právomoci delí s Radou pri hlasovaní o ročnom rozpočte, čím sa stáva vynútiteľným prostredníctvom podpisu predsedu Parlamentu, pričom dohliada na jeho vykonávanie.
  • právomoc kontroly nad inštitúciami EÚ, najmä Komisiou. EP môže dať alebo odmietnuť dať súhlas s vymenovaním komisárov a má právomoc odvolať Komisiu ako orgán prijatím návrhu na vyslovenie nedôvery. Vykonáva aj právomoc kontroly nad činnosťami EÚ prostredníctvom písomných a ústnych otázok Komisii a Rade. Vytvára dočasné výbory a vyšetrovacie výbory, ktorých kompetencie sa neobmedzujú len na činnosti inštitúcií EÚ, ale môžu sa rozšíriť aj na opatrenia prijaté krajinami EÚ pri vykonávaní politík EÚ.

Lisabonská zmluva posilnila úlohu EP tým, že sa dostal na rovnakú úroveň ako Rada ministrov. Touto zmluvou sa:

  • rozšíril riadny legislatívny postup (riadny legislatívny postup) na 40 nových oblastí vrátane poľnohospodárstva, energetickej bezpečnosti, prisťahovalectva, spravodlivosti a vnútorných vecí, zdravia a štrukturálnych fondov;
  • posilnila úloha EP pri prijímaní rozpočtu EÚ. EP je spolu s Radou zodpovedný za prijatie celého rozpočtu;
  • umožnilo poslancom, aby vyjadrili svoj súhlas s veľkým množstvom medzinárodných dohôd prerokovaných EÚ, ako sú napríklad medzinárodné obchodné dohody;
  • zaviedli nové práva dostávať informácie o činnostiach Európskej rady, rotujúcom predsedníctve Rady a vonkajšej činnosti EÚ;
  • udelilo EP právo navrhovať zmeny Zmluvy;
  • zlepšila právomoc dohľadu EP, a to voľbou predsedu Európskej komisie a schvaľovaním členov Európskej komisie hlasovaním o schválení.

POZRI AJ(1) Spojené kráľovstvo vystupuje z Európskej únie a od 1. februára 2020 je treťou krajinou (krajinou mimo EÚ).