EUR-Lex Adgang til EU-lovgivningen

Tilbage til forsiden

Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Ordliste til resuméer

Ordliste til resuméer

EUROPA-PARLAMENTET

Europa-Parlamentet (EP) er det eneste EU-organ, der vælges direkte, og en af de største demokratiske forsamlinger i verden. De 751 medlemmer repræsenterer EU's 500 millioner borgere. Medlemmerne vælges hvert femte år fra alle EU-landene. Parlamentets repræsentanter kaldes medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP'er).

Efter valget til Europa-Parlamentet (EP) i 2014 med en valgdeltagelse på bare 42-54 % er pladserne fordelt mellem otte forskellige parlamentariske grupper; EPP - Det Europæiske Folkeparti Gruppe, S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet, ECR - De Europæiske Konservative og Reformister, ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa, de grønne /EFA - Gruppen af De Grønne/Europæiske Frie Alliance  GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre, EFDD - Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati og NI - løsgængerne - de medlemmer, der ikke tilhører nogen politisk gruppe.

Antallet af parlamentsmedlemmer fra de enkelte EU-lande fastlægges i en afgørelse fra Det Europæiske Råd, der vedtages ved enstemmighed på forslag fremsat af Europa-Parlamentet. EU-landene har mindst 6 og højst 96 medlemmer i Europa-Parlamentet: Østrig: 18, Belgien: 21, Bulgarien: 17, Kroatien: 11, Cypern: 6, Tjekkiet: 21, Danmark: 13, Estland: 6, Finland: 13, Frankrig: 74, Tyskland: 96, Grækenland: 21, Ungarn: 21, Irland: 11, Italien: 73, Letland: 8, Litauen: 11, Luxembourg: 6, Malta: 6, Nederlandene: 26, Polen: 51, Portugal: 21, Rumænien: 32, Slovakiet: 13, Slovenien: 8, Spanien: 54, Sverige: 20, Det Forenede Kongerige (1): 73.

EP har følgende hovedfunktioner:

  • Lovgivende beføjelse: EP er nu medlovgiver. Med hensyn til de fleste retsakter er den lovgivende beføjelse delt med Rådet, via den almindelige beslutningsprocedure.
  • Budgetbeføjelse: EP deler budgetbeføjelsen med Rådet ved at vedtage det årlige budget, give det retskraft ved parlamentsformandens underskrift og føre kontrol med dets gennemførelse.
  • Politisk kontrol med EU's institutioner, især Kommissionen. Parlamentet kan godkende eller forkaste medlemmer af Kommissionen og har beføjelse til at vælte Kommissionen i sin helhed via et mistillidsvotum. Det udøver ligeledes kontrol med EU's aktiviteter gennem skriftlige og mundtlige forespørgsler til Kommissionen og Rådet. Derudover kan Parlamentet nedsætte midlertidige undersøgelsesudvalg, hvis mandat ikke er begrænset til EU-institutionernes virke, men også kan omfatte EU-landenes gennemførelse af EU's politik.

Traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TFEU) styrker EP's rolle ved at placere det på samme niveau som Ministerrådet. Den indeholder bestemmelser om følgende:

  • en udvidelse af den almindelige lovgivningsprocedure (almindelig lovgivningsprocedure) til 40 nye områder, herunder landbrug, sikkerhed for energiforsyning, indvandring, retlige og indre anliggender, sundhed og strukturfonde
  • en styrkelse af EP's rolle i vedtagelsen af EU's budget. EP har ansvaret for vedtagelse af budgettet i sin helhed sammen med Rådet
  • beføjelse til parlamentsmedlemmerne til at give deres samtykke i en lang række internationale aftaler, der indgås af EU, såsom internationale handelsaftaler
  • indførelse af udvidet ret til information om aktiviteterne i EU, EU's skiftende formandskab og Unionens eksterne anliggender
  • tildeling til EP af retten til at fremsætte forslag til traktatsændringer
  • forbedring af EP's undersøgelsesbeføjelser ved atvælge formanden for Europa-Kommissionen og ved at godkende EU-kommissærerne ved en samlet afstemning.

SE DESUDEN(1) Storbritannien forlader EU og bliver dermed et tredjeland (ikke-EU-land) fra og med den 1. februar 2020.