Kiida heaks Keeldu

EUR-Lex Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

Tagasi EUR-Lexi avalehele

See dokument on väljavõte EUR-Lexi veebisaidilt.

Kokkuvõtete sõnastik

Kokkuvõtete sõnastik

EUROOPA KOMISJON

1957. aastal loodud Euroopa Komisjoni kuulub tänapäeval koos komisjoni presidendiga 28 volinikku. Komisjon toimib ELi üldistes huvides täielikult liikmesriikide valitsustest sõltumatuna, alludes Euroopa Parlamendile.

Komisjonil on õigus teha seadusandlikke algatusi paljudes poliitikavaldkondades. Õigus- ja siseküsimustes jagab komisjon algatusõigust ELi riikidega. Sarnaselt Euroopa Parlamendi ja nõukoguga võivad seadusandlike algatuste tegemiseks komisjoni poole pöörduda ELi kodanikud, kasutades Euroopa kodanikualgatust.

Komisjonil on õigus võtta vastu muid kui seadusandlikke akte, näiteks delegeeritud õigusakte ja rakendusakte, ning olulised volitused õiglaste konkurentsitingimuste tagamiseks ELi ettevõtete vahel.

Komisjon jälgib ELi õigustiku rakendamist. Komisjon täidab ELi eelarvet ning haldab rahastusprogramme. Lisaks täidab komisjon aluslepingutes sätestatud koordineerivaid, täitev- ja juhtimisfunktsioone. Komisjon esindab ELi kogu maailmas valdkondades, mida ei reguleeri ühine välis- ja julgeolekupoliitika, näiteks kaubanduspoliitika ja humanitaarabi valdkonnas.

Komisjon koosneb peadirektoraatidest ja talitustest, mis asuvad peamiselt Brüsselis ja Luxembourgis.

VT KA