EUR-Lex Adgang til EU-lovgivningen

Tilbage til forsiden

Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Ordliste til resuméer

Ordliste til resuméer

EUROPA-KOMMISSIONEN

Europa-Kommissionen blev oprettet i 1957 og består nu af 28 kommissærer inklusiv Formanden. Den varetager EU's overordnede interesser helt uafhængigt af de nationale regeringer og står til ansvar over for Europa-Parlamentet.

Kommissionen har initiativret til at stille forslag om lovgivning på en lang række politikområder. På det retlige område og for indre anliggender deler den initiativretten med EU-landene. Ligesom Europa-Parlamentet og Rådet kan EU-borgere også anmode Kommissionen om at stille forslag om lovgivning ved hjælp af det europæiske borgerinitiativ.

Kommissionen har ret til at vedtage ikkelovgivningsmæssige retsakter, navnligt delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, og den har vigtige beføjelser til at sikre rimelige konkurrencebetingelser mellem EU-virksomheder.

Kommissionen overvåger gennemførelsen af EU-lovgivning. Den forvalter budgettet og styrer finansieringsprogrammerne. Kommissionen udfører også funktioner vedrørende koordinering, gennemførelse og forvaltning i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i traktaterne. Den repræsenterer EU i hele verden på områder, der ikke er dækket af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, for eksempel inden for handelspolitik og humanitær bistand.

Kommissionen er sammensat af generaldirektorater (afdelinger) og tjenester, som primært er beliggende i Bruxelles og Luxembourg.

SE DESUDEN