EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Glossarium van samenvattingen

Glossarium van samenvattingen

EUROPEES VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN (EVRM)

Het EVRM dat in 1950 door de Raad van Europa is ondertekend, is een internationaal verdrag voor de bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden in Europa. Alle 47 landen die de Raad van Europa vormen zijn partij bij het verdrag, hiervan zijn er 28 lid van de EU.

Het Europees Hof voor de rechten van de mens werd door dit verdrag opgesteld om individuen te beschermen tegen schending van de mensenrechten. Elke persoon wiens rechten krachtens het Verdrag zijn geschonden door een staat mag zijn zaak aanspannen bij het Hof. Dit was innoverend omdat het individuen rechten in de internationale arena gaf. Uitspraken bij constatering van een overtreding zijn bindend voor de betrokken landen. Het Comité van ministers van de Raad van Europa houdt toezicht op de executies van vonnissen.

Het verdrag heeft verschillende protocollen die het kader ervan wijzigt.

Het Verdrag van Lissabon, van kracht vanaf 1 december 2009 geeft de EU het recht toe te treden tot het EVRM en in 2013 werd een ontwerpovereenkomst voor toetreding opgesteld.

ZIE OOK