Приемане Отказвам

EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Речник към резюметата

Европейска конвенция за правата на човека (ЕКПЧ)

ЕКПЧ, която е подписана през 1950 г. от Съвета на Европа, представлява международен договор за защита на човешките права и на основните свободи в Европа. Всички 47 държави, които участват в Съвета на Европа, са страни по Конвенцията, като 28 от тях са членове на ЕС.

С конвенцията се създава Европейският съд по правата на човека, който има за цел да защитава индивидите от нарушаване на човешките права. Всяко лице, чиито права са нарушени съгласно Конвенцията от държавен субект, може да заведе дело в съда. Това е иновативна функция, тъй като дава на индивидите права на международна арена. Решенията, установяващи нарушения, са задължителни за засегнатите държави. Комитетът на министрите на Съвета на Европа следи за изпълнението на решенията.

Конвенцията има няколко протокола, които изменят нейната рамка.

Договорът от Лисабон, който е в сила от 1 декември 2009 г., позволява на ЕС да се присъедини към ЕКПЧ, а проектоспоразумението за присъединяване беше финализирано през 2013 г.