EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Glosar povzetkov

Glosar povzetkov

SVET EVROPSKE UNIJE

Svet Evropske unije („Svet“) je ena od ključnih institucij EU, ki sprejema odločitve. Njegovih sej se udeležujejo ministri iz 27 držav članic EU. Izvaja naloge na področju oblikovanja politike in usklajevanja.

Sedež Sveta je v Bruslju, vendar se v skladu s Protokolom št. 6 k Pogodbama in svojim poslovnikom aprila, junija in oktobra sestaja v Luxembourgu. Seje Sveta (razen Sveta za zunanje zadeve) skliče in jim predseduje šestmesečno predsedstvo.

Svet se sestaja v naslednjih 10 sestavah, v okviru katerih se srečajo zadevni ministri iz držav članic:

 • splošne zadeve;
 • zunanje zadeve;
 • ekonomske in finančne zadeve;
 • pravosodje in notranje zadeve;
 • zaposlovanje, socialna politika, zdravje in varstvo potrošnikov;
 • konkurenčnost (notranji trg, industrija, raziskave in vesolje);
 • promet, telekomunikacije in energija;
 • kmetijstvo in ribištvo;
 • okolje;
 • izobraževanje, mladina, kultura in šport.

Svet za „splošne zadeve“ skupaj s predsednikom Evropskega sveta in Komisijo skrbi za pripravo sej Evropskega sveta in nadaljnje ukrepanje (prvi pododstavek člena 16(6) Pogodbe o Evropski uniji). Pristojen je za splošno usklajevanje politik, institucionalna in administrativna vprašanja ter področja, ki vplivajo na več kot eno politiko EU, na primer večletni finančni okvir in širitev. Prav tako skrbi za doslednost in neprekinjenost dela različnih sestav Sveta.

Delo Sveta pripravlja Odbor stalnih predstavnikov vlad držav članic (Coreper). Coreper lahko ustanovi delovne skupine ali odbore za pomoč pri pripravi dela Sveta.

Razdeljen je na dva dela:

 • Coreper II, ki ga sestavljajo stalni predstavniki vlad držav članic, obravnava vprašanja, povezana s sestavi Sveta, ki se ukvarjajo s splošnimi zadevami, zunanjimi zadevami, ekonomskimi in finančnimi zadevami ter pravosodjem in notranjimi zadevami;
 • Coreper I, ki ga sestavljajo namestniki stalnih predstavnikov, pripravlja delo za vse druge sestave Sveta.

Svet skupaj z Evropskim parlamentom opravlja zakonodajno in proračunsko funkcijo. Je tudi vodilna institucija, ki sprejema odločitve o skupni zunanji in varnostni politiki (SZVP). Države članice usklajujejo svoje ekonomske politike v okviru Sveta.

Večinoma so odločitve Sveta, ki temeljijo na predlogih Komisije, sprejeti skupaj z Evropskim parlamentom v rednem zakonodajnem postopku. Glede na predmet Svet sprejema odločitve z navadno večino, kvalificirano večino ali soglasno. Privzeto pravilo glasovanja je kvalificirana večina.

V skladu s Pogodbama nekaterih odločitev ne sprejme Svet, temveč jih sporazumno sprejmejo vlade držav članic, na primer o imenovanju sodnikov in generalnih pravobranilcev Sodišča Evropske unije ali določitvi sedežev institucij in agencij. Te odločitve se na splošno sprejemajo ob robu sej Sveta ali odbora Coreper. To niso akti EU in jih zato ni mogoče izpodbijati pred Sodiščem Evropske unije.

GLEJ TUDI