EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Glosár súhrnov

Glosár súhrnov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada Európskej únie („Rada“) je jedným z hlavných rozhodovacích orgánov EÚ. Na jej zasadnutiach sa zúčastňujú ministri z 28 krajín EÚ (1) a je to inštitúcia, v ktorej krajiny prijímajú právne predpisy a koordinujú politiky. Sídlo Rady je v Bruseli, no niektoré zasadnutia sa konajú v Luxemburgu. Zasadnutia Rady (okrem zasadnutí Rady pre zahraničné veci) zvoláva rotujúce predsedníctvo, ktoré stanovuje program.

Rada sa stretáva v 10 útvaroch, v ktorých sú zhromaždení príslušní ministri z krajín EÚ: všeobecné záležitosti; zahraničné veci; hospodárske a finančné záležitosti; spravodlivosť a vnútorné záležitosti; zamestnanosť, sociálna politika, zdravie a spotrebiteľské záležitosti; konkurencieschopnosť; doprava, telekomunikácie a energetika; poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo; životné prostredie; vzdelávanie, mládež a kultúra. Rada pre všeobecné záležitosti koordinuje činnosť rôznych zoskupení Rady s pomocou Komisie.

Rozhodnutia pripravuje Výbor stálych predstaviteľov krajín EÚ (Coreper), ktorému pomáhajú pracovné skupiny zložené z úradníkov národných vlád.

Rada spolu s Európskym parlamentom vystupuje ako zákonodarca a rozpočtový orgán. Zároveň je vedúcou inštitúciou pri prijímaní rozhodnutí o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike (SZBP) a o koordinácii hospodárskych politík (medzivládny prístup), a takisto jej prináleží výkonná právomoc, ktorú zvyčajne deleguje Komisii.

Vo väčšine prípadov sa rozhodnutia Rady zakladajú na návrhoch Komisie a prijímajú sa spoločne s Európskym parlamentom podľa riadneho legislatívneho postupu. V závislosti od témy Rada prijíma rozhodnutia jednoduchou väčšinou, kvalifikovanou väčšinou alebo jednomyseľne, no kvalifikovaná väčšina sa používa častejšie (poľnohospodárstvo, jednotný trh, životné prostredie, doprava, zamestnanosť, zdravie atď.).

POZRI AJ(1) Spojené kráľovstvo vystupuje z Európskej únie a od 1. februára 2020 je treťou krajinou (krajinou mimo EÚ).