EUR-Lex Prieiga prie Europos Sąjungos teisės

Grįžti į „EUR-Lex“ pradžios puslapį

Šis dokumentas gautas iš interneto svetainės „EUR-Lex“

Santraukų glosarijus

Santraukų glosarijus

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA

Europos Sąjungos Taryba („Taryba“) yra vienas pagrindinių ES sprendimus priimančių organų. Jos posėdžiuose dalyvauja ministrai iš 28 ES šalių. (1) Tai yra institucija, kurioje šios šalys priima įstatymus ir koordinuoja politiką. Tarybos būstinė yra Briuselyje, tačiau kai kurie jos posėdžiai vyksta Liuksemburge. Tarybos posėdžius (išskyrus Užsienio reikalų tarybą) šaukia pagal rotacijos principą pirmininkaujanti valstybė, kuri nustato darbotvarkę.

Taryba posėdžiauja dešimtyje skirtingų grupių, suburdama atitinkamus ministrus iš ES šalių: Bendrųjų reikalų, Užsienio reikalų, Ekonomikos ir finansų reikalų, Teisingumo ir vidaus reikalų, Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų, Konkurencingumo, Transporto, telekomunikacijų ir energetikos, Žemės ūkio ir žuvininkystės, Aplinkos, Švietimo, jaunimo ir kultūros. Bendrųjų reikalų taryba su Komisijos pagalba koordinuoja skirtingų Tarybos grupių darbą.

Sprendimus rengia ES šalių nuolatinių atstovų komitetas (COREPER), kuriam padeda vyriausybių pareigūnų darbo grupės.

Kartu su Europos Parlamentu Taryba veikia kaip teisės aktų leidėja ir biudžeto valdytoja. Ji taip pat yra pagrindinė institucija, priimanti sprendimus dėl bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) ir dėl ekonominės politikos koordinavimo (tarpvyriausybinis metodas). Be to, jai yra suteikti vykdomieji įgaliojimai, kuriuos ji paprastai perleidžia Komisijai.

Taryba priima sprendimus, grindžiamus Komisijos pasiūlymais, dažniausiai kartu su Europos Parlamentu pagal įprastą teisėkūros procedūrą. Priklausomai nuo temos, Taryba priima sprendimus paprasta balsų dauguma, kvalifikuota balsų dauguma arba vieningai, nors kvalifikuota balsų dauguma yra plačiau taikoma (žemės ūkio, bendrosios rinkos, aplinkos, transportos, užimtumo, sveikatos ir kitose srityse).

TAIP PAT ŽR.(1) Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė išstoja iš Europos Sąjungos ir tampa trečiąja šalimi (ne ES šalimi).