EUR-Lex Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

Tagasi EUR-Lexi avalehele

See dokument on väljavõte EUR-Lexi veebisaidilt.

Kokkuvõtete sõnastik

Kokkuvõtete sõnastik

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu („nõukogu”) on üks ELi peamistest otsuseid tegevatest organitest. Selles institutsioonis, mille istungitel osalevad 28 ELi riigi (1) ministrid, võtavad liikmesriigid vastu seadusi ja koordineerivad oma poliitikat. Nõukogu peakorter on Brüsselis, kuid mõned kohtumised toimuvad Luxembourgis. Nõukogu (välja arvatud välisasjade nõukogu) kohtumisi kutsub kokku ametisolev eesistujariik, kes määrab ka kohtumiste päevakorra.

Nõukogu kohtub kümnes koosseisus, milles osalevad ELi riikide asjaomased ministrid: üldasjad; välisasjad; majandus- ja finantsküsimused; õigus- ja siseasjad; tööhõive; sotsiaalpoliitika; tervise- ja tarbijaküsimused; konkurentsivõime; transport; telekommunikatsioon ja energia; põllumajandus ja kalandus; keskkond; haridus; noored ja kultuur. Üldasjade nõukogu koordineerib komisjoni abiga erinevate nõukogu koosseisude tööd.

Otsuseid valmistab ette ELi riikide alaliste esindajate komitee (Coreper), keda abistavad riikide valitsusametnike töörühmad.

Nõukogu tegutseb koos Euroopa Parlamendiga nii seadusandjana kui ka eelarve kinnitajana. Lisaks täidab nõukogu juhtiva otsustava organi ülesandeid ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) alal ja majanduspoliitika koordineerimise (valitsustevaheline meetod) alal ning on täidesaatva võimu kandja, ehkki delegeerib selle üldiselt komisjonile.

Enamasti teeb nõukogu komisjoni ettepanekutel põhinevaid otsuseid koos Euroopa Parlamendiga seadusandliku tavamenetluse raames. Olenevalt teemast võib nõukogu otsuseid teha lihthäälteenamusega, kvalifitseeritud häälteenamusega või ühehäälselt, ehkki enamasti (põllumajandus, ühisturg, keskkond, transport, tervishoid jne) kasutatakse kvalifitseeritud häälteenamust.

VT KA(1) Ühendkuningriik astub Euroopa Liidust välja ja on alates 1. veebruarist 2020 kolmas riik (ELi mittekuuluv riik).