EUR-Lex Adgang til EU-lovgivningen

Tilbage til forsiden

Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Ordliste til resuméer

Ordliste til resuméer

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE  UNION

Rådet for Den Europæiske Union (»Rådet«) er et af EU's primære beslutningstagende institutioner. Det er ministrene fra de 28 EU-lande (1), som mødes i Rådet, og det er Rådet, der vedtager love og koordinerer politikker. Rådet har hovedsæde i Bruxelles, men det kan også holde møder i Luxembourg (med undtagelse af Udenrigstjenesten). Dets møder indkaldes af det roterende formandskab, som fastsætter dagsordenen.

Rådet samles i ti sammensætninger bestående af de relevante ministre fra EU-landene: almindelige anliggender, udenrigsanliggender, økonomi og finans, retlige og indre anliggender, beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik, konkurrenceevne, transport, telekommunikation og energi, landbrug og fiskeri, miljø, uddannelse, ungdom og kultur. Rådet for »almindelige anliggender« koordinerer med bistand fra Kommissionen arbejdet i Rådets forskellige sammensætninger.

Rådets afgørelser forberedes af De Faste Repræsentanters Komité (Coreper) bistået af arbejdsgrupper sammensat af embedsmænd fra EU-landenes forvaltninger.

Rådet udøver sammen med Europa-Parlamentet den lovgivende funktion og budgetfunktionen. Det er også den vigtigste institution, hvad angår afgørelser om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og samordningen af den økonomiske politik (den mellemstatslige metode). Rådet har desuden den udøvende magt, som den normalt delegerer til Kommissionen.

I langt de fleste tilfælde træffer Rådet afgørelse på grundlag af et forslag fra Europa-Kommissionen og ved en ordinær lovgivningsmæssig procedure med Europa-Parlamentet. Alt efter hvilket område der er tale om, træffer det afgørelse med simpelt flertal, kvalificeret flertal eller enstemmighed, selv om det oftest træffer afgørelse med kvalificeret flertal (landbrug, det indre marked, miljø, transport, beskæftigelse, sundhed osv.).

SE DESUDEN(1) Storbritannien forlader EU og bliver dermed et tredjeland (ikke-EU-land) fra og med den 1. februar 2020.