EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Glosár súhrnov

Glosár súhrnov

ROVNAKÉ PRÍLEŽITOSTI

EÚ je založená na súbore hodnôt, ktoré zahŕňajú rovnosť (článok 2 a článok 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii). Článkom 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa EÚ udeľuje právomoc zavádzať opatrenia na odstránenie nerovností a nalieha sa, aby podporovala rovnosť medzi mužmi a ženami prostredníctvom všetkých svojich politík.

V článku 153 ZFEÚ sa podporuje činnosť EÚ v oblasti rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania v otázkach zamestnanosti a povolania a v článku 157 sa uznáva zásada, že muži a ženy by mali byť za rovnakú prácu rovnako odmeňovaní.

Charta základných práv EÚ, ktorá je pripojená k Lisabonskej zmluve, zahŕňa kapitolu s názvom Rovnosť. Sú v nej vymedzené zásady nediskriminácie, rovnosti medzi mužmi a ženami, ako aj kultúrnej, náboženskej a jazykovej rozmanitosti. Zahŕňa takisto práva detí, starších a osôb so zdravotným postihnutím.

POZRI AJ