Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Tullunion

Tullunionen (artikel 28-29 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, EUF-fördraget) är en väsentlig grund för EU och dess gemensamma marknad med 28 länder. För att den gemensamma marknaden ska fungera ordentligt har EU-länderna avtalat standardiserade regler, som tillämpas enhetligt av alla de 28 tullförvaltningarna i EU.

Det finns inga tullar vid EU-tullunionens inre gränser. Alla varor cirkulerar fritt inom tullunionens område, oavsett om de är tillverkade i EU eller har importerats utifrån.

En ny EU-tullkodex, som förenklar reglerna och rutinerna för tullverken och gör handeln mer effektiv, antogs 2013. När den börjar tillämpas i maj 2016 kommer det att avsevärt förenkla och förtydliga tullförfarandena i EU.

Insatser är också på gång för att förbättra tullens riskhantering och säkerheten i leveranskedjan, och för att ta fram förfaranden så att tullen mer effektivt kan verkställa hälso-, säkerhets- och miljöregler.