Hyväksyn En hyväksy

EUR-Lex Euroopan unionin oikeus ulottuvillasi

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Sanasto

Coreper (pysyvien edustajien komitea)

Pysyvien edustajien komitea, josta käytetään ranskankielistä lyhennettä Coreper (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 240 artikla), vastaa Euroopan unionin neuvoston töiden valmistelusta Se koostuu Euroopan unionissa suurlähettiläinä toimivista EU-maiden edustajista ja sitä johtaa se EU-maa, joka on neuvoston puheenjohtaja.

Coreperillä on keskeinen asema EU:n päätöksentekojärjestelmässä. Se toimii samalla sekä keskustelufoorumina (pysyvien edustajien keskinäisissä keskusteluissa ja heidän yhteyksissään jäsenvaltioiden hallituksiin) että poliittista valvontaa harjoittavana elimenä (asettaessaan suuntaviivat asiantuntijaryhmien työskentelylle ja valvoessaan tätä työskentelyä).

Komitean tehtävänä on siten käsitellä alustavasti neuvoston esityslistalla olevat asiat (komission ehdotukset ja säädösluonnokset). Coreper pyrkii omalla tasollaan pääsemään yhteisymmärrykseen kaikissa asioissa. Ellei niin käy, se voi esittää neuvostolle suuntaviivoja.

Neuvoston kokousten esityslista laaditaan lisäksi sen perusteella, miten Coreperin työ on edistynyt. Se jakaantuu kahteen osaan: A-asioihin, jotka hyväksytään ilman keskustelua, koska niistä on päästy yhteisymmärrykseen Coreperissä, ja B-asioihin, joista on keskusteltava.

Coreper kokoontuu kahdessa eri kokoonpanossa:

  • Coreper II koostuu suurlähettiläistä, ja se käsittelee yleisiä asioita, ulkoasioita, talous- ja rahoitusasioita sekä lainsäädäntöön ja neuvoston sisäpolitiikan kokoonpanoon liittyviä asioita
  • Coreper I koostuu pysyvien edustajien sijaisista, ja se valmistelee kaikki muut neuvoston kokoonpanot.

Coreperin toimivaltuudet ulottuvat kaikkiin neuvoston toimialoihin lukuun ottamatta joitain maatalouskysymyksiä. Mikäli neuvosto on asettanut jollakin alalla erityisen komitean (esimerkiksi YUTP:n alan poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea (PTK) tai työllisyyskomitea), kyseiset komiteat kunnioittavat työskentelyssään Coreperin etuoikeuksia.