EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Ordlista till sammanfattningarna

Ordlista till sammanfattningarna

FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ

Enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet (medbeslutande) kan en förlikningskommitté upprättas i enlighet med artikel 294 (10) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Den kan sammankallas för att lösa tvister mellan rådet och Europaparlamentet efter den andra behandlingen av ett lagförslag från Europeiska kommissionen.

Kommittén har lika många representanter från rådet respektive parlamentet. Den leds gemensamt av parlamentets talman och rådets ordförande, och har uppgiften att komma fram till en kompromiss om en gemensam text utifrån båda institutionernas ståndpunkter vid den andra behandlingen. Europeiska kommissionen deltar i kommitténs förfaranden med inställningen att förlika de båda olika ståndpunkterna.

Kommittén måste anta ett förslag inom sex veckor efter sammankallandet

  • med majoritet av parlamentets röster,
  • med kvalificerad majoritet av rådets röster.

Om förlikningskommittén inom sex veckor från sammankallandet inte godkänner den gemensamma texten, bedöms rättsakten inte ha antagits.

Särskilda regler finns om en förlikningskommitté sammankallas i budgetfrågor.

SE ÄVEN: