EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Glosár súhrnov

Glosár súhrnov

ZMIEROVACÍ VÝBOR

Podľa riadneho legislatívneho postupu (spolurozhodovanie) sa môže zriadiť zmierovací výbor podľa ustanovení článku 294 ods. 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Môže sa zísť s cieľom vyriešiť akékoľvek nezhody medzi Radou a Európskym parlamentom po druhom čítaní legislatívneho návrhu Európskej komisie.

Výbor pozostáva z rovnakého počtu zástupcov Rady a Parlamentu. Spoločne mu predsedajú predseda Parlamentu a predseda Rady a jeho úlohou je dosiahnuť dohodu o spoločnom texte na základe stanovísk obidvoch inštitúcií v  druhom čítaní. Európska komisia sa zapája do jeho konania s cieľom zosúladiť rôzne stanoviská.

Tento výbor musí prijať návrh do šiestich týždňov od jeho zvolania:

  • absolútnou väčšinou hlasov Parlamentu;
  • kvalifikovanou väčšinou hlasov Rady.

Ak do šiestich týždňov od svojho zvolania zmierovací výbor neschváli spoločný text, legislatívny akt sa považuje za neschválený.

Ak je zmierovací výbor zvolaný v súvislosti s rozpočtovými záležitosťami, uplatňujú sa osobitné pravidlá.

POZRI AJ