EUR-Lex Adgang til EU-lovgivningen

Tilbage til forsiden

Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Ordliste til resuméer

Ordliste til resuméer

FORLIGSUDVALGET

Under den almindelige lovgivningsprocedure (den fælles beslutningsprocedure) kan der oprettes et forligsudvalg i henhold til artikel 294, stk. 10, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Det kan indkaldes til at løse enhver uoverensstemmelse mellem Rådet og Europa-Parlamentet efter andenbehandlingen af et lovforslag fra Europa-Kommissionen.

Der er lige mange repræsentanter fra Rådet og Parlamentet i udvalget. Det ledes af Parlamentets formand og Rådets formand, og det har til opgave ved andenbehandlingen at nå til enighed om en fælles tekst på baggrund af begge institutioners holdninger. Europa-Kommissionen deltager i udvalgets arbejde med henblik på at tilnærme institutionernes forskellige holdninger.

Udvalget skal vedtage et forslag inden for seks uger efter, at det er indkaldt:

  • ved absolut flertal af de afgivne stemmer i Parlamentet
  • ved kvalificeret flertal af de afgivne stemmer i Rådet.

Hvis forligsudvalget ikke vedtager den fælles tekst inden for seks uger efter, at det er indkaldt, anses retsakten for ikke at være vedtaget.

Der findes særlige regler, hvis et forligsudvalg indkaldes vedrørende budgetanliggender.

SE DESUDEN