Godkänn Godkänner inte

EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Ordlista till sammanfattningarna

Anslutningskriterier (Köpenhamnskriterierna)

I fördraget om Europeiska unionen fastställs de villkor (artikel 49) och de principer (artikel 6.1) som gäller för varje land som vill bli medlem i EU.

Vissa anslutningskriterier måste vara uppfyllda. Dessa kriterier (även kallade Köpenhamnskriterierna) fastställdes av Europeiska rådet i Köpenhamn 1993 och stärktes sedan av Europeiska rådet i Madrid 1995.

Kriterierna är följande:

  1. Stabila institutioner som garanterar demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter samt respekt för och skydd av minoriteter.
  2. En fungerande marknadsekonomi liksom kapacitet att hantera det konkurrenstryck och de marknadskrafter som råder inom unionen.
  3. Förmåga att uppfylla de skyldigheter som följer av medlemskapet, inbegripet kapacitet att effektivt genomföra de regler, standarder och strategier som utgör kärnan i EU-lagstiftningen ("regelverket") samt förmåga att ansluta sig till den politiska, ekonomiska och monetära unionens mål.

För att kunna inleda förhandlingar om EU-medlemskap måste landet i fråga uppfylla det första kriteriet.