EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Ordlista till sammanfattningarna

Ordlista till sammanfattningarna

ANSLUTNINGSKRITERIER (KÖPENHAMNSKRITERIERNA)

I fördraget om Europeiska unionen fastställs de villkor (artikel 49) och de principer (artikel 6.1) som gäller för varje land som vill bli medlem i EU.

Vissa anslutningskriterier måste vara uppfyllda. Dessa kriterier (även kallade Köpenhamnskriterierna) fastställdes av Europeiska rådet i Köpenhamn 1993 och stärktes sedan av Europeiska rådet i Madrid 1995.

Kriterierna är följande:

  • Stabila institutioner som garanterar demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter samt respekt för och skydd av minoriteter.
  • En fungerande marknadsekonomi liksom kapacitet att hantera det konkurrenstryck och de marknadskrafter som råder inom unionen.
  • Förmåga att uppfylla de skyldigheter som följer av medlemskapet, inbegripet kapacitet att effektivt genomföra de regler, standarder och strategier som utgör kärnan i EU-lagstiftningen ("regelverket") samt förmåga att ansluta sig till den politiska, ekonomiska och monetära unionens mål.

För att kunna inleda förhandlingar om EU-medlemskap måste landet i fråga uppfylla det första kriteriet.

SE ÄVEN: