EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Glosár súhrnov

Glosár súhrnov

PRÍSTUPOVÉ KRITÉRIÁ (KODANSKÉ KRITÉRIÁ)

V Zmluve o Európskej únii sú stanovené podmienky (článok 49) a zásady (článok 6 ods. 1), ktoré musia dodržiavať všetky krajiny, ktoré sa chcú stať členmi EÚ.

Na to, aby mohli byť prijaté, musia splniť určité kritériá. Tieto kritériá (známe tiež ako kodanské kritériá) boli vytvorené v roku 1993 na stretnutí Európskej rady v Kodani a v roku 1995 boli posilnené na stretnutí Európskej rady v Madride.

Ide o tieto kritériá:

  • stabilné inštitúcie, ktoré sú zárukou demokracie, právneho štátu, ľudských práv a rešpektovania a ochrany menšín;
  • fungujúce trhové hospodárstvo a schopnosť čeliť konkurenčnému tlaku a trhovým silám v rámci EÚ;
  • schopnosť prevziať povinnosti členstva vrátane schopnosti účinne vykonávať pravidlá, normy a opatrenia, ktoré tvoria súbor právnych predpisov EÚ (tzv. acquis) a dodržiavanie cieľov politickej, hospodárskej a menovej únie.

Krajina musí pred začatím rokovaní o pristúpení k EÚ splniť prvé kritérium.

POZRI AJ