Kiida heaks Keeldu

EUR-Lex Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

See dokument on väljavõte EUR-Lexi veebisaidilt.

Transport

Employment and social policy

Euroopa Liidu (EL) transpordipoliitika eesmärk on tagada isikute ja kaupade sujuv, tõhus, turvaline ja vaba liikumine ELis kõiki transpordiliike (maantee-, raudtee-, vee- ja lennutransport) koondavate integreeritud võrkude abil. Samuti käsitletakse ELi poliitikas selliseid laiahaardelisi teemasid nagu kliimamuutus, reisijate õigused, keskkonnasõbralikud kütused ja tolliformaalsuste vähendamine sadamates.

Transport, mida reguleerib Euroopa Liidu toimimise lepingu VI jaotis (artiklid 90-100), kuulub ELi ühise poliitika suurima strateegilise tähtsusega valdkondade hulka. Tulevase poliitika aluseks on suuresti 2011. aasta valge raamat, millesse koondatud 40 algatuse eesmärk on soodustada majanduskasvu ja uute töökohtade loomist, vähendada sõltuvust imporditud naftast ning piirata valdkonna süsinikureostust 2050. aastaks 60%.