EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Doprava

Employment and social policy

Cieľom dopravnej politiky Európskej únie (EÚ) je zabezpečiť plynulý, efektívny, bezpečný a voľný pohyb osôb a tovarov v rámci EÚ prostredníctvom integrovaných sietí, ktoré využívajú všetky dopravné prostriedky (cestná, železničná, vodná a letecká doprava). Politika EÚ sa takisto venuje širokému záberu otázok súvisiacich so zmenou klímy, právami cestujúcich, ekologickými palivami či s odstraňovaním byrokracie v colnom styku v prístavoch.

Oblasť dopravy upravuje hlava VI (články 90 až 100) Zmluvy o fungovaní EÚ a predstavuje jednu z najstrategickejších oblastí spoločnej politiky. Budúca politika bude z veľkej časti vychádzať z bielej knihy vydanej v roku 2011, ktorá obsahuje 40 iniciatív zameraných na tvorbu rastu, pracovných miest, znižovanie závislosti od dovozu ropy a na zredukovanie uhlíkových emisií v tomto sektore o 60 % do roku 2050.