EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Обратно към началната страница на EUR-Lex

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Транспорт

Транспортната политика на Европейския съюз (ЕС) е насочена към гарантиране на безпроблемно, ефективно, безопасно и свободно движение на хора и стоки в целия ЕС посредством интегрирани мрежи, които използват всички видове транспорт (сухопътен, железопътен, воден и въздушен). 

Тя има за цел осигуряване на ефикасни, безопасни и екологосъобразни решения за мобилност в рамките на ЕС и създаване на условия за конкурентна промишленост, генерираща растеж и работни места.

Транспортната политика на ЕС обхваща също по-широкообхватни въпроси, като изменението на климата, правата на пътниците, чистите горива и др., и всички свързани с транспорта въпроси, на които може да се намери по-добро решение на равнището на ЕС.

Транспортът е една от най-стратегическите общи политики на ЕС, която е уредена с член 4, параграф 2, буква ж) и дял VI (членове 90—100) от Договора за функционирането на Европейския съюз.