EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Обратно към началната страница на EUR-Lex

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Транспорт

Employment and social policy

Транспортната политика на Европейския съюз (ЕС) има за цел да гарантира безпроблемно, ефективно, безопасно и свободно движение на хора и стоки в целия ЕС посредством интегрирани мрежи, които използват всички видове транспорт (сухопътен, железопътен, воден и въздушен). Политиката на ЕС разглежда също по-широкообхватни въпроси като изменението на климата, правата на пътниците, чистите горива и намаляването на митническата бюрокрация по пристанищата.

Транспортът е една от най-стратегическите общи политики на ЕС и се управлява от дял VI (членове 90 - 100) от Договора за функционирането на Европейския съюз. Бъдещата политика ще се основава до голяма степен на Бялата книга от 2011 г., която включва 40 инициативи, предназначени да генерират растеж, работни места, да намалят зависимостта от внос на петрол и да намалят въглеродните емисии в сектора с 60 % до 2050 г.