EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Dane

Employment and social policy

Daňová politika v Európskej únii (EÚ) má dve zložky: priame dane, ktoré zostávajú vo výlučnej zodpovednosti členských štátov, a nepriame dane, ktoré sa týkajú voľného pohybu tovarov a slobodného poskytovania služieb na jednotnom trhu.

Vo vzťahu k priamym daniam však EÚ stanovila niekoľko harmonizovaných noriem týkajúcich sa zdaňovania právnických a fyzických osôb a členské štáty musia prijímať spoločné opatrenia na predchádzanie daňovým únikom a dvojitému zdaneniu.

V oblasti priamych daní EÚ koordinuje a harmonizuje predpisy o dani z pridanej hodnoty (DPH) a spotrebných daniach. Zabezpečuje, aby hospodárska súťaž na vnútornom trhu nebola narušená v dôsledku rozdielov v sadzbách a systémoch nepriamych daní, ktoré by podnikom v jednej krajine poskytovali neférovú výhodu oproti ostatným podnikom.