Φορολογία

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 
Employment and social policy

Η φορολογική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει δύο συνιστώσες: την άμεση φορολογία, που εξακολουθεί να υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, και την έμμεση φορολογία, που άπτεται της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην ενιαία αγορά.

Όσον αφορά την άμεση φορολογία, η ΕΕ έχει καθιερώσει, ωστόσο, ορισμένα εναρμονισμένα πρότυπα για τη φορολογία νομικών και φυσικών προσώπων και οι χώρες μέλη έχουν θεσπίσει κοινά μέτρα για να αποτρέπουν την φοροαποφυγή και τη διπλή φορολογία.

Όσον αφορά την έμμεση φορολογία, η ΕΕ συντονίζει και εναρμονίζει νομοθεσίες για τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Μεριμνά ώστε να μη νοθεύεται ο ανταγωνισμός στην εσωτερική αγορά από τις διαφορές των φορολογικών συντελεστών και των συστημάτων φορολογίας στο επίπεδο της έμμεσης φορολογίας, παρέχοντας στις επιχειρήσεις μιας χώρας αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι άλλων χωρών.