EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Обратно към началната страница на EUR-Lex

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Данъчно облагане

Employment and social policy

Данъчната политика в Европейския съюз (ЕС) се състои от два компонента: пряко данъчно облагане, което остава единствена отговорност на държавите-членки, и индиректно данъчно облагане, което засяга свободното движение на стоки и свободата за предоставяне на услуги на единния пазар.

По отношение на прякото данъчно облагане ЕС е определил някои хармонизирани стандарти за фирмено и персонално облагане, а държавите членки са предприели съвместни мерки за предотвратяване неплащането на данъци и двойното данъчно облагане.

Относно индиректното данъчно облагане ЕС координира и хармонизира законодателство за данъка върху добавената стройност (ДДС) и акцизите. То гарантира, че конкуренцията на вътрешния пазар не е нарушена от различията в ставките и системите за косвено данъчно облагане, които облагодетелстват предприятията в дадена държава за сметка на други.