Приемане Отказвам

EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Научни изследвания и иновации

Employment and social policy

Научните изследвания и иновациите допринасят пряко за равнището на нашия просперитет и за благоденствието на хората и обществото като цяло. Договорът от Лисабон подпомага действията на Европейския съюз (ЕС) в тази област на изследвания с цел създаване на Европейска изследователска област.

С бюджет от близо 80 милиарда евро „Хоризонт 2020“ е програмата за изследвания и иновации на ЕС за периода 2014-2020 г. Тя има за цел прилагането на „Съюз за иновации“, европейската стратегия за иновации и една от водещите инициативи на „Европа 2020“. „Хоризонт 2020“ има за цел да превърне ЕС във водеща икономика, почиваща върху устоите на познанията, която създава наука от световна класа и иновации за гарантиране на глобалната конкурентоспособност на Европа.