EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Regionálna politika

Employment and social policy

V Zmluve o fungovaní Európskej únie (EÚ) sa prihliada na význam regionálnej politiky a päť článkov je venovaných „hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti“ (články 174 - 178).

Cieľom regionálnej politiky je znižovať hospodárske, sociálne a územné nerovnosti medzi regiónmi EÚ prostredníctvom podporovania tvorby pracovných miest, konkurencieschopnosti, hospodárskeho rastu, lepšej kvality života a udržateľného rozvoja.

Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) pomáhajú regiónom prekonávať obmedzenia a zvrátiť tak odliv mozgov a ďalšie nevýhody, ktoré ich trápia.

V období rokov 2014 až 2020 EÚ investuje 325 miliárd EUR na zabezpečenie rastu a pracovných miest, ako aj na riešenie zmeny klímy, energetickej závislosti a sociálneho vylúčenia.