Приемане Отказвам

EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Регионална политика

Employment and social policy

Като признание за важността на регионалната политика Договорът за функционирането на Европейския съюз (ЕС) посвещава пет члена на „икономическото, социалното и териториалното приобщаване“ (членове 174-178).

Политиката има за цел да намали икономическите, социалните и териториалните диспропорции между регионите на ЕС чрез подпомагане на създаването на работни места, конкурентоспособността, икономическия растеж, повишаването на качеството на живот и устойчивото развитие.

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) помагат на регионите да преодолеят своите затруднения и така да се спре „изтичането на мозъци“ и други неблагоприятни тенденции.

Между 2014 и 2020 г. ЕС ще инвестира 325 милиарда евро за осигуряване на растеж и създаване на работни места, както и за преодоляване на проблема с изменението на климата, енергийната зависимост и социалното изключване.